Regulamin
 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2023.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mazurskiesianko.pl

Sprzedającym jest Marzena Bernatowicz dostępny pod adresem Jabłońskie 28, 19-500 Gołdap, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP: 742-191-48-30, Regon: 361422030.

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod numerem telefonu 790 490 508, pod adresem korespondencyjnym: Jabłońskie 28, 19-500 Gołdap lub adresem email: shop@mazurskiesianko.pl

 

§ 1 Definicje

§ 2 Zasady ogólne

§ 3 Usługi elektroniczne

§ 4 Składanie zamówień

§ 5 Koszty i termin wysyłki

§ 6 Płatności

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Procedura reklamacji

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 10 Zmiany Regulaminu

§ 11 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego mazurskiesianko.pl

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający zwany też zamiennie Usługodawcą – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz usługi elektroniczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mazurskiesianko.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. Ustawa O Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

13. Ustawa O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mazurskiesianko.pl

2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad. W związku ze specyfiką sprzedawanych Towarów, każdy jest opisany w swojej kategorii.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Usługi elektroniczne

1. W Sklepie Internetowym są świadczone nieodpłatnie Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, zamieszczanie opinii.

2. Klient ma prawo zrezygnować z Usług Elektronicznych w każdym momencie – jeśli rezygnacja dotyczy Konta Klienta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta dopiero po pełnej realizacji aktywnego Zamówienia i opłaceniu przez Klienta wszelkich należności względem Sprzedającego.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w par. 8 Regulaminu) Klient może składać:

·                  w formie elektronicznej na adres email: shop@mazurskiesianko.pl

·                  pisemnie na adres: Marzena Bernatowicz; Jabłońskie 28; 19-500 Gołdap

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

§ 4 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Koszty wysyłki są uzależnione od konkretnego Towaru oraz wybranej formy dostawy i opisane w zakładce https://mazurskiesianko.pl/Koszty-dostawy-i-formy-platnosci

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Adres dostawy może być różny od adresu zamieszkania podanego przez Klienta w procesie rejestracji.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Klient otrzymuje wraz z dostarczanym Towarem dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie rachunku/faktury.

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Sprzedający umożliwia również niezarejestrowanym Klientom śledzenie statusu ich zamówień poprzez link przesłany w mail'u potwierdzającym Zamówienie.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego na wskazany w procesie składania adres email, potwierdzającą złożenie Zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem złożenia Zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem online lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego, lub odbioru własnym transportem po uprzednim uzgodnieniu.

3. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu Internetowego. Dotyczy to zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego. Czas dostawy Towaru do Klienta przez firmę kurierską to zwykle 1-2 dni robocze.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link https://mazurskiesianko.pl/Koszty-dostawy-i-formy-platnosci

5. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje również możliwość (o ile nie będzie przeszkód organizacyjnych), dostarczenia paczki w uzgodnionym, innym niż standardowy termin realizacji, czasie.

 

§ 6 Płatności

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient przyjmuje na siebie obowiązek zapłaty za Zamówienie.

2. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu (rachunek/fakturę).

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu (podane na stronie internetowej Sklepu oraz w wiadomości email przesyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia). W przypadku płatności przelewem termin płatności wynosi do 7 dni roboczych. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w tym terminie, będą anulowane przez Sprzedającego.

4. W Sklepie dostępne są również płatności natychmiastowe „płatności Shoper” (system obsługujący wszystkie metody płatnicze – w tym karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronach internetowych http://www.bluemedia.pl. Bezpieczeństwo wykonywanych w tym systemie płatności gwarantuje Krajowa Instytucja Płatnicza Blue Media S.A. (bluemedia.pl). Rozliczenie transakcji następuje za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane:

·      w formie elektronicznej na adres email: shop@mazurskiesianko.pl

·      pisemnie na adres: Marzena Bernatowicz; Jabłońskie 28; 19-500 Gołdap

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jest też dostępny w formie pliku pdf na końcu bieżącej strony. Klient może skorzystać z formularzy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia od umowy.

4. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez sprzedającego. sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu lub otrzymania potwierdzenia wysyłki przedmiotu zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrot środków następuje na wskazane przez klienta konto bankowe lub w inny uzgodniony sposób dogodny dla klienta, nie powodujący poniesienia przez niego dodatkowych kosztów.

5. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.

6. Sprzedający zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności łącznie z kosztami dostawy produktu. Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru na własny koszt, we wskazanym wyżej terminie, natomiast sprzedający nie zwraca kosztów odesłania przedmiotu.

7. Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą o prawach konsumenta prawo do odstąpienia klienta od umowy zawartej na odległość nie przysługuje dla umowy "w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu" oraz dla wyjątków, które nie mają tutaj zastosowania.

 

§ 8 Procedura reklamacji

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar zgodny z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

2. Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie niezgodności towaru z umową, ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Reklamacja może być wysłana:

·      w formie elektronicznej na adres email: shop@mazurskiesianko.pl

·      pisemnie na adres: Marzena Bernatowicz; Jabłońskie 28; 19-500 Gołdap

4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Jeśli sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji w tym terminie, reklamacja jest uznawana za zasadną.

5. Wobec Klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

6. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

7. Sprzedający informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Jest to interaktywna strona internetowa (można wybrać między innymi język polski) z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedający, tj. Marzena Bernatowicz.

2. Wszystkie dane kontaktowe Sprzedającego podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są również właściwe do kontaktu w sprawach związanych z zagadnieniami dotyczącymi danych osobowych:

numer telefonu 790 490 508,

adres korespondencyjny: Jabłońskie 28, 19-500 Gołdap;

adres email: shop@mazurskiesianko.pl

3. Dane osobowe są uzyskiwane w procesie składania i realizacji zamówienia lub rejestracji Klienta w Sklepie.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży lub umów o świadczenie Usługi Elektronicznej.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest umowa zawarta między stronami oraz obowiązek prawny administratora i prawnie uzasadnione interesy administratora danych.

6. Okres przez jaki są przetwarzane dane osobowe jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych wynika tylko z rejestracji w Sklepie (nie były dokonywane żadne zakupy), dane są przetwarzane przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany. Jeśli przetwarzanie danych wynika z realizacji umowy sprzedaży, wówczas jest to okres realizacji umowy oraz okres przedawnienia roszczeń a także realizacji obowiązku prawnych administratora.

7. Dane osobowe Klientów są przekazywane tylko wówczas, kiedy jest to niezbędne do zrealizowania zamówionych świadczeń i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Dane są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz firmie świadczącej usługi dostawy oprogramowania Sklepu.

8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; tj. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia, Klienci w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzanych danych

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres shop@mazurskiesianko.pl - korekta zostanie wprowadzona do bieżącego Zamówienia pod warunkiem, że Zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane lub są możliwości techniczne do wprowadzenia odpowiednich zmian danych

c. zarejestrowany Klient ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych podczas tworzenia konta poprzez samodzielną edycję danych konta

d. żądanie modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych Klient może też przesłać na adres Sprzedającego lub adres email: shop@mazurskiesianko.pl

10. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru o ile uległ przedawnieniu obowiązek prawny i/lub prawnie uzasadnione interesy administratora odnośnie przetwarzania danych. Sprzedający może np. odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności.

11. Sprzedający dba o bezpieczeństwo administrowanych danych osobowych oraz o ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Sprzedający zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem poprzez możliwość dostępu do konta wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. Strona Sklepu Internetowego jest zabezpieczona certyfikatem SSL – narzędziem szyfrującym dane przesyłane drogą elektroniczną i w ten sposób zapewniającym ich poufność.

12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy wraz z obowiązującą wersją Regulaminu:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy oraz Regulaminu następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży, zarówno Umowa jaki i Regulamin mogą zostać wydrukowane lub utrwalone w postaci elektronicznej

b. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego.

 

§ 10 Zmiany Regulaminu

1. W sytuacji zmiany Regulaminu Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz informacja taka zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego przynajmniej na 7 dni przed wprowadzeniem nowych zapisów.

2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Jednocześnie Klientowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji z Usług Elektronicznych na zasadach opisanych w par. 3 pkt. 2.

3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie (za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 9 pkt. 4 Regulaminu).

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego zawartej Umowy, Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania. Jeśli natomiast taki sposób rozstrzygnięcia okaże się niemożliwy, Kupującemu przysługuje prawo skorzystania z wszelkich powszechnie dostępnych możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów, np. pomocy Rzecznika Praw Konsumenta, Inspekcji Handlowej, polubownych Sądów Konsumenckich oraz innych zgodnych z obowiązującym prawem.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

5. Sprzedający informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Jest to interaktywna strona internetowa (można wybrać między innymi język polski) z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 
Kontakt

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą:

robbern@o2.pl

m.bernatowicz@wp.eu

Robert    792 877 025 - siano, zioła

Marzena 790 490 508 - karmy, zioła i inne artykuły

formularz kontaktowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl